F A C E B O O K B L O G K O S Z Y K

WYSZUKAJ PRODUKT


Zamknij

Regulamin

Zawsze udane zakupy


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
HairMonster.pl z 02.09.2019 roku.


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HairMonster.pl. Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z nia 18 lipca 2002 roku o świadzeczniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hairmonster.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki NIP: 731-195-70-34 REGON: 364758485 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.10. Usługodawca, Sprzedawca – Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki NIP: 731-195-70-34 REGON: 364758485.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hairmonster.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hairmonster.pl, prowadzony jest przez Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki NIP: 731-195-70-34 REGON: 364758485.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji [11] lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
b) Mozilla Firefox w wersji [45] lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
c) Google Chrome w wersji [50] lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
d) Dowolna przeglądarka internetowa wydana w 2015 roku lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript.
e) minimalna rozdzielczość ekranu [320] x [480] pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki NIP: 731-195-70-34 REGON: 364758485 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hairmonster.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest odwiedzenie jego strony głównej znajdującej się pod adresem www.hairmonster.pl.

3.2. Złożenie określonego zamówienia następuje poprzez umieszczenie odpowiednich Towarów w koszyku oraz wybraniu odpowiedniej strony zawierającej formularz zamówieniowy, który udostępniony jest na jednej ze stron Sklepu i wypełnieniu go.

3.3. Warunkiem dokonania zakupów jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówieniowym.

3.4. Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki NIP: 731-195-70-34 REGON: 364758485 może pozbawić Klienta prawa do składania zamówień w Sklepie internetowym, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do składania zamówień w sklepie internetowym, nie może dokonać zakupów bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu intenetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hairmonster.pl, dokonać wyboru odpowiednich produktów zamieszczonych w ofercie sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takowe zostaną naliczone),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) informacji o wysłanym potwierdzeniu zamówienia,
f) informacji o stronie, na której możliwe jest sprawdzenie statusu zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam płatność” w przypadku płatności przelewem.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożonego zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informującą o możliwości sprawdzenia statusu złożonego zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta informacji o poprawnym złożeniu zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, transportem własnym lub możliwością odbioru osobistego. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hairmonster.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.5Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości 23%, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przy odbiorze zamówienia,
b) przy użyciu internetowej płatności w systemie (przelew bankowy) na oddelegowaną stronę zewnętrznego systemu płatności elektronicznych znajdującego się pod adresem www.przelewy24.pl

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przy umowie, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, dla pozostałych umów od dnia ich zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany przez Usługodawcę.

7.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w postaci pisma wysłanego:
a) pocztą na adres:
Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki
b) drogą elektroniczną na adres:
kontakt@hairmonster.pl.

7.3.Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest pod adresem: KLIK

7.4. Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail, a zawarta umowa jest uważana za niezawartą.

7.5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane zostają Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

8.2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować bezpośrednio na adres Usługodawcy: Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki lub na adres e-mail: kontakt@hairmonster.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Jeżeli sprzedany Towar posiada wadę, Klient może:
a) Zażądać wymiany Towaru na wolny od wad,
b) Zażądać usunięcia wady,
c) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo tę wadę usunie.

8.4. Uprawnienia „a” oraz „b” określone w punkcie 8.3 są pierwotne, natomiast uprawnienie „c” następcze.

8.5. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8.6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady fizycznej Towaru lub jego niezgodności z Umową sprzedaży, Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dokładnym opisem niezgodności do miejsca wskazanego w umowie.

8.7. Podczas sprzedaży między przedsiębiorstwami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli w momencie odbioru Towaru nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie o stwierdzonej wadzie Towaru.

8.8. Do reklamacji Klient zobowiązany jest do dołączenia dowodu zakupu.

8.9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Mega Systems Cezary Kaszuba ul. Zgierska 17, 95-050 Konstantynów Łódzki, mailowo pod adres kontakt@hairmonster.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Administrator danych

10.1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych swoich Klientów. Oznacza to, że w przypadku składania zamówienia w Sklepie, przetwarzane są następujące dane Klienta:

1) Imię i nazwisko,
2) Adres zameldowania na pobyt stały,
3) Inny adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłane zamówienie,
4) Dane firmy w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za złożone zamówienie,
5) Adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

10.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta, Klient może kontaktować się z usługodawcą za pomocą następującego adresu e-mail: kontakt@hairmonster.pl

10.3. Dane osobowe przetwarzane są:

1) zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności,
2) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
3) w zakresie realizacji Zamówienia, jego zmiany, reklamacji bądź anulowania,
4) w zakresie bezpośredniego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości związanych z Zamówieniem,
5) przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,


10.4. Każdy Klient, którego dane dotyczą ma absolutne prawo dostępu do danych, ich usunięcia, poprawienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo sprzeciwu.

10.5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

10.6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10.7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę w celu kompleksowej realizacji Zamówienia.

10.8. Wdrożone zostały odpowiednie rozwiązania (np. szyfrowanie danych, kontrola dostępu, zabezpieczenia bazy danych) mające na celu zminimalizowanie skutów ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w ramach potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Usługodawcę do retencji danych.

10.10 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda Klienta, którą Klient wyraził, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu Zamówieniowym.
XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

11.5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@hairmonster.pl